Imielin w Metropolii

Terytorium miasta cechuje zróżnicowanie rzeźby terenu. W jego północno-wschodniej części znajdują się wzniesienia zwane Garby Imielina. Południowo-zachodnia część miasta jest równinna, znajdują się tam złoża węgla kamiennego.

Na terenie Imielina (i częściowo Chełma Śląskiego) znajduje się Zbiornik Imieliński - zbiornik wody pitnej, oficjalnie nazwany zbiornikiem Dziećkowice. Zbiornik został utworzony w wyrobisku będącym pozostałością obszaru dawnej eksploatacji piasków wykorzystywanych w górnictwie do celów podsadzkowych. Jest największym pod względem pojemności obiektem na Wyżynie Śląskiej. Zbiornik jest elementem górnośląskiego systemu wodno-gospodarczego stąd do jego infrastruktury zalicza się elementy zabudowy hydrotechnicznej m.in. zapory i ujęcia wody dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Huty Katowice, wyloty rurociągów tłocznych z pompowni Broszkowice (zbiornik zasilany jest przede wszystkim wodą przerzucaną z systemu rzek Skawa – Soła).

Video Marcel Kocjan, tekst GZM
Imielin jest częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!