Chełm Śląski w Metropolii

Największym wzniesieniem jest Chełmska Góra zwana Smutną Górą. Na północnych krańcach Chełmu Śląskiego usytuowany jest zbiornik wody pitnej, oficjalnie nazwany zbiornikiem Dziećkowice – teren po byłej kopalni piasku w Imielinie. Zbiornik znajduje się administracyjnie w granicach Imielina (większość) i Chełmu Śląskiego (tu znajduje się oczyszczalnia).

Zbiornik Dziećkowice został utworzony w wyrobisku będącym pozostałością obszaru dawnej eksploatacji piasków wykorzystywanych w górnictwie do celów podsadzkowych. Jest największym pod względem pojemności obiektem na Wyżynie Śląskiej. Zbiornik jest elementem górnośląskiego systemu wodno-gospodarczego stąd do jego infrastruktury zalicza się elementy zabudowy hydrotechnicznej m.in. zapory i ujęcia wody dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Huty Katowice, wyloty rurociągów tłocznych z pompowni Broszkowice (zbiornik zasilany jest przede wszystkim wodą przerzucaną z systemu rzek Skawa – Soła).

Video Michał Stolik, tekst GZM
Chełm Śląski jest częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!