Regulamin portalu
W Metropolii

Poniższy Regulamin określa warunki korzystania z Portalu W Metropolii. Użytkownik z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania postanowień w nim zawartych. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.

01. DEFINICJE


01.01.

W Metropolii, Portal - serwis internetowy stworzony przez Redakcję Portalu, dostępny pod adresem URL http://wmetropolii.pl/ i pod każdym adresem, który go zastąpi.

01.02.

Redakcja Portalu - Schlafender Bytom. Redakcja może być nazywana określeniami równoważnymi jako W Metropolii, Portal lub Autorzy. Redakcja, dostępna jest adresami e-mail upublicznionymi w Portalu.

01.03.

Serwis internetowy - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz opracowanych informacji.

01.04.

Użytkownik - każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z dowolnego elementu Portalu, w tym kontaktując się z Portalem. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.

01.05.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Redakcję, za pośrednictwem Portalu, na podstawie porozumienia wyrażonego w treści Regulaminu.

01.06.

Regulamin Portalu, Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Portalu oraz prawa i obowiązki Portalu oraz Użytkowników.

02. POSTANOWIENIA OGÓLNE


02.01.

Regulamin został ustalony przez Redakcję na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

02.02.

Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Portalem a Użytkownikiem, w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu, do przestrzegania Regulaminu, a także obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

02.03.

Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o Regulamin poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej lub usługi elektronicznej udostępnianej przez Portal.

02.04.

Korzystanie z Portalu może odbywać się również w oparciu o szczególne ustalenia, w tym wytyczne, informacje i noty dotyczące zakresu i parametrów poszczególnych usług i funkcjonalności. W zakresie, którego dotyczą szczególne ustalenia, zasady Regulaminu mogą nie mieć zastosowania.

02.05.

Redakcja zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu oraz dokonywanych w nim zmianach, jak również do niepublikowania materiałów niezgodnych ze stylem Portalu, wobec których jest podejrzenie poświadczania nieprawdy, niezgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz bez podania przyczyny.

02.06.

Redakcja zwraca uwagę, że Portal zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych, w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej przysługujących Portalowi oraz podmiotom trzecim.

02.07.

Wszystkie ceny publikowane przez Portal mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT.

03. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU


03.01.

Użytkownik z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie i przestrzegania ich.

03.02.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Portalu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

03.03.

W odniesieniu do utworów przesyłanych do Portalu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej (Dz. U. nr 49, poz. 508 ze zmianami).

03.04.

Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów, a w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi wobec nich całkowitą odpowiedzialność.

03.05.

Użytkownika zapewnia, że materiały przesłane do Portalu nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Z chwilą umieszczenia materiałów na Portalu, Użytkownik udziela Portalowi nieodpłatnej licencji na dowolne korzystanie z tych materiałów, w całości i w części, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

03.06.

Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom, wykonawcom lub organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi z tytułu zamieszczania w Portalu utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

03.07.

Użytkownik wyraża zgodę na rozporządzanie materiałami i korzystanie z opracowań materiałów lub ich części. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania autorskiego prawa osobistego w takim zakresie, że wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie materiałów, ich części lub opracowań tych materiałów i ich części bez podpisu.

04. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


04.01.

Redakcja zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w tym za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

04.02.

Redakcja nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu lub jego poszczególnych części dla Użytkowników. Portal jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności, m.in. gdy jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji, konserwacji sprzętu albo oprogramowania, bądź z przyczyn niezależnych od Portalu, jak np. siła wyższa oraz działania lub zaniechania osób trzecich.

04.03.

W szczególnych przypadkach, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Portalu, Redakcja zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Portalu na okres niezbędnych prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność Portalu, również bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

04.04.

Portal zawiera funkcjonalności zewnętrznych serwisów, jak również linki do nich. Portal przykłada wielką uwagę, by zamieszczone w nim linki nie odnosiły do treści sprzecznych z prawem, jednak z uwagi na obsługę tych serwisów przez osoby i podmioty trzecie, Portal nie może brać odpowiedzialności za ich bieżącą zawartość. Wobec zewnętrznych serwisów obowiązują osobne regulacje określone przez podmioty, które te serwisy udostępniają.

04.05.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, w tym za treść zamieszczanych reklam oraz za treści udostępniane przez Użytkowników. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do redagowania, skracania bądź usuwania tych treści.

04.06.

Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby i podmioty trzecie, w tym operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, na skutek siły wyższej, wirusów komputerowych, awarii sprzętu i oprogramowania lub jeśli nastąpiło to z winy nieumyślnej.

04.07.

Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

05. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


05.01.

Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony praw autorskich. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów, w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu należą do Portalu i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

05.02.

Redakcja nie odpowiada za materiały zawarte w Portalu powierzone przez Użytkowników, w tym podmiotów współpracujących z Redakcją. W przypadku zauważenia przez Użytkownika własnej pracy umieszczonej bez swojej zgody, jest on zobowiązany do kontaktu z Redakcją w celu wyjaśnienia sytuacji. Użytkownicy zamieszczający w Portalu swoje materiały zobowiązani są do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Portalu w związku z ich treścią, w tym do poniesienia kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w wypadku roszczeń osób poszkodowanych.

05.03.

Wszelkie prawa do treści zamieszczanych we Portalu są zastrzeżone na rzecz Redakcji lub na rzecz podmiotów współpracujących z Redakcją. Każdy element Portalu podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym przez przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz nazw domen internetowych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

05.04.

Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Przy wykorzystywaniu materiałów w celach edukacyjnych należy podać źródło ich pochodzenia w swojej pracy oraz zgłosić ten fakt Redakcji. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz transmitowanie elektroniczne materiałów zamieszczanych w Portalu w celach komercyjnych lub informacyjnych przez inne podmioty jest zabronione. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów udostępnianych w Portalu należy skontaktować się z Biurem Redakcji oraz uzyskać jej pisemna zgodę.

05.05.

Internauci mogą zamieszczać linki prowadzące do stron Portalu. Portal nie wyraża jednak zgody na zamieszczanie łącz do swoich materiałów na stronach naruszających prawo, dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na publikację łącza do swoich materiałów na dowolnej stronie bez podania przyczyny.

06. REKLAMACJE


06.01.

Użytkownik, w przypadku gdy Portal nie wywiązuje się z ustaleń Regulaminu, jest uprawniony do złożenia reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail Biura Redakcji. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu będącego przedmiotem reklamacji.

06.02.

Redakcja rozpatruje reklamację w możliwie pilnym terminie, odpowiadając na adres e-mail wskazany przez reklamującego. Redakcja może powiadomić o przyczynach ewentualnego opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, w przypadku jeśli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało dłuższego czasu.

06.03.

Redakcja nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Portalu. reklamacja może być również nieuznana w przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego.

07. OCHRONA PRYWATNOŚCI


07.01.

Portal przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe uzyskane przez Portal są chronione w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz późniejszymi ustawami.

07.02.

Portal wykorzystuje cookie, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, które oprogramowanie na serwerze może odczytać podczas ponownej wizyty w Portalu z danego urządzenia. Pliki cookie zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, a wykorzystywane są m.in. do uproszczenia lub umorzenia danej operacji, lepszego dopasowania usług i treści do preferencji Użytkownika oraz do tworzenia statystyk oglądalności.

07.03.

Portal wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookie pochodzących od nich, np. poprzez wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter, Google, Youtube czy Vimeo.

07.04.

Użytkownik może usunąć lub zablokować pliki cookie na stronach Portalu lub stronach podmiotów trzecich w programach typu firewall lub w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć mechanizm cookie w przeglądarce, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu.

07.05.

Ruch na stronach Portalu jest monitorowany w celach statystycznych. Ma to na celu badanie popularności i sposobu korzystania ze stron Portalu. Korzystając ze stron Portalu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych w tym celu.

08. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


08.01.

Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

08.02.

Portal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się z treścią Regulaminu.

08.03.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Skuteczna promocja w Metropolii? Kliknij tutaj

... albo poznaj wcześniej nasz portal